PRIVACY STATEMENT

WESTERGAS EVENTS BV

Algemeen

In dit Privacy statement geeft Westergas Events BV informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Westergas. Westergas is gevestigd aan de Pazzanistraat 33, 1014 DB Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74.69.13.25. Westergas is bereikbaar via telefoon 020-5860711 en per e-mail: info@westergas.nl.

Westergas is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website westergas.nl, e-mail of sms worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Westergas, de klanten van Westergas en verder alle personen van wie Westergas persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Westergas.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Westergas worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website westergas.nl, e-mail, sms of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website westergas.nl of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, e- mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Westergas Events BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Westergas Events BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Westergas Events BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies

Deze website van Westergas plaatst cookies bij bezoekers. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat doen we om statistische gegevens te genereren die ons inzicht verschaffen in het gebruik en functioneren van de website en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten

Iedere persoon heeft het recht om te mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens. In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Westergas bereiken via telefoon 020-5860711 en per e-mail: info@westergas.nl.

Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@westergas.nl.

Als u een klacht heeft over hoe Westergas uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Westergas opnemen door een mail te sturen naar info@westergas.nl of te bellen met 020-5860711. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Bewaartermijn

Westergas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging

Westergas heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacy statement

Westergas behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Westergas adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 12 mei 2018.

Disclaimer

De content op westergas.nl wordt zo zorgvuldig mogelijk weergegeven, maar na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig of onjuist is. Bij eventuele geconstateerde fouten roepen wij u op om contact op te nemen met info@westergas.nl.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van westergas.nl. Zonder toestemming van Westergas is het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen niet toegestaan en dient vooraf tijdig schriftelijk aan ons te worden verzocht.